ALGEMENE VOORWAARDEN / VERKLARING EIGEN RISICO / PRIVACY BEHORENDE BIJ AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL RIJCOACH TE ALKMAAR

Door rijles bij Auto- en Motorrijschool Rijcoach te volgen ga je automatisch akkoord met de algemene
voorwaarden / verklaring eigen risico.

ALGEMEEN

1. In de overeenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen verkeerschool en leerling overeenkomen.
Hierin wordt een keuze gemaakt voor een theoriecursus, praktijkopleiding cat,B of een praktijkopleiding
cat,A1/A2/A. Deze algemene lesvoorwaarden/ verklaring eigen risico gelden als je rijles volgt bij Auto- en
Motorrijschool Rijcoach.

Artikel 1 – Verplichtingen verkeersschool
De verkeersschool is verplicht er zorg voor te dragen:
1. dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht
Motorrijtuigen (WRM);
2. dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
3. dat hij de leerling periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie geeft over de progressie van de
leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen;
4. dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de verkeersschool –
onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden –
daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na
de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden
aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de verkeersschool heeft voldaan;
5. dat de leerling, die via de verkeersschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor
hij/zij is opgeroepen door het CBR, de CCV, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking
heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin/waarop hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een
lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
6. dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut
voor het geven van rijles;
7. dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van € 1.250.000,00 tegen
aansprakelijkheid van de verkeersschool jegens de leerling;
8. de leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten
dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op
de aanvraag en het doen van een onderzoek;
9. de leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden
afgegeven;
10. de leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het
besturen van motorrijtuigen, hij aan de verkeersschool hiervan melding moet maken.

Artikel 2 – Verplichtingen leerling
De leerling is verplicht:
1. zich te houden aan de vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de verkeersschool
wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder
tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd.
Zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de
kantooruren (08:00-17:00 uur) van de verkeerschool te gebeuren en dient via sms, Whatsapp, per e-mail of
telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege
een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling,
alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in
de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als
de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;
3. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
4. het met de verkeersschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en
het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;
5. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en
Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend
document) te overleggen;
6. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op
de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de
rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden
onderbroken of afgebroken, kan de verkeersschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
7. de verkeersschool met DigiD te machtigen, zodat de verkeersschool een onderzoek naar de rijvaardigheid
(theorie- examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek kan aanvragen. De
verkeersschool kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld wanneer de leerling de machtiging achterwege laat;
8. te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de
leerling nalaat dit te vermelden, kan de verkeersschool niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 3 – Betaling
1. De verkeersschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen.
De leerling dient deze kosten direct met de overige verschuldigde kosten te voldoen.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten,
verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles
contant of per banktransactie worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal
ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant of per
banktransactie te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. De verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet
indien sprake is van een pakketprijs en de pakketonderdelen verbruikt zullen worden binnen een periode van 12
maanden, tenzij duidelijk anders vermeld, welke periode aanvangt op het moment dat de leerling zich inschrijft
voor het betreffende pakket danwel deze aanschaft, met uitzondering van een door de minister tussentijds
vastgestelde verhoging van examengelden. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst
schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de
prijsverhoging.
4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij
dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft
de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het
openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is
betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is
gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om
betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van
deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden
afgeweken.
5. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkeersschool gerechtigd tot
opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim
is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De
verkeersschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets),
verder te noemen: het onderzoek

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de
aanvraag van het onderzoek contant of via pintransactie aan de verkeersschool te worden voldaan.
2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling
recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van de verkeersschool waaruit blijkt dat zijn/haar
aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV of het BNOR is ingediend.
3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit
niet te wijten is aan de verkeersschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan
zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de
aanvraag van het onderzoek aan de verkeersschool is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een
nieuw onderzoek voor rekening van de verkeersschool.
5. De verkeersschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van
het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling
een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met
uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid
1. Indien het CBR, de CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de
afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de verkeersschool de leerling het lesgeld van één rijles in
rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.
2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
a. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2;
b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig
van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV
of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig
type beschikbaar is; zal de verkeersschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt
aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De verkeersschool staat ervoor in dat het aanvragen van het
onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.
3. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de verkeersschool bovendien dat de leerling, indien
hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, twee gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een
nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.
Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst
1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een
vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de verkeersschool worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien
er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een
eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan het CBR, de CCV of het BNOR betaalde
examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De leerling is niet verplicht gedurende deze
opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.
2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen
periode een pakketopleiding), kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van
dringende redenen zoals vermeld in artikel 2 lid 2. Bij beëindiging om dringende redenen komt de eventueel
gerekende pakketkorting te vervallen en zullen de genoten lessen als losse lessen worden berekend, alsmede de
administratiekosten, alsmede het door de verkeersschool al afgedragen examengeld. Indien er sprake is van een
reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald
bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen
zonder de eventuele doorgerekende pakketkorting alsmede administratiekosten.
3. De verkeersschool kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste
periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de verkeersschool redelijkerwijs niet
verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor
de verkeersschool nog niet heeft gepresteerd.
4. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan de
verkeersschool betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR, de CCV of het BNOR vastgestelde
tarief, voor zover de verkeersschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR, de CCV of het BNOR.

Artikel 7 – Vrijwaring
1. De verkeersschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder
toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of
overrijdingen tijdens de rijles, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of
grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen
of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien tijdens het onderzoek schade
ontstaat buiten de schuld van Auto- en Motorrijschool Rijcoach dan is de bestuurder van het voertuig
hiervoor aansprakelijk, deze huurt immers het lesvoertuig. Om het financiele risico te verkleinen is door
Auto- en Motorrijschool Rijcoach en trainingen een WA+Casco verzekering afgesloten. Kosten welke
niet door de verzekering gedekt worden zoals het eigen risico, zullen op de feitelijke bestuurder van het
voertuig verhaald worden.
2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is
ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave
onjuist is, vrijwaart de leerling de verkeersschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel
vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 8 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de overeenkomst worden door de verkeersschool
verwerkt, mogelijk in de zin van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). Aan de hand van deze
verwerking kan de verkeersschool: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en
verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles- informatie. Voor meer informatie
omtrent de verwerking van deze persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacy verklaring en deze is
onderdeel van deze overeenkomst.
Beveiliging persoonsgegevens
Auto- en Motorrijschool Rijcoach hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn
bovendien wettelijk verplicht om te zorgen voor een goede beveiliging van jouw Persoonsgegevens. Daarom
hebben wij de volgende maatregelen getroffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens:
– Beveiligd met een wachtwoord
– Persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt en door derden waarmee Auto- en Motorrijschool Rijcoach
een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten
Inzage en wijzigen van jouw gegevens:
Indien je aan ons je persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze altijd zelf wijzigen. Je kan contact met ons
opnemen als je inzage wil in de gegevens die wij van jou hebben geregistreerd en voor het verwijderen of
corrigeren van deze gegevens. Als je nog vragen hebt dan kan je contact opnemen via linda@rijcoach.nl
Wanneer je contact met ons opneemt krijg je binnen een week reactie.
Uw gegevens worden verzameld door Auto- en Motorrijschool Rijcoach en een externe verwerker. Onder
persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een indentificator zoals een naam en geboortedatum.

VERKLARING EIGEN RISICO CAT. A, EN AM
1. Het volgen van de praktijk rijopleiding geschiedt geheel op eigen risico.
2. De cursist zal tijdens de rijles alle aanwijzingen opvolgen van de instructeur.
3. Cursist is zelf verantwoordelijk voor het veilig rijden op de openbare weg. De cursist erkent dat de instructeur
wel kan adviseren in de route en handelingen, maar dat deze niet kan ingrijpen in het geval dat een gevaarlijke
situatie ontstaat.
4. De cursist is in het bezit van een geldig theoriecertificaat en heeft deze tijdens de rijlessen bij zich. Bij rijlessen
cat. A is een geldig autorijbewijs ook toegestaan.
5. Cursisten dienen op tijd op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Als de cursist op het afgesproken tijdstip
nog niet aanwezig is, zal de instructeur met de andere cursist(en) vertrekken en zal de gehele les van de cursist
die te laat is vervallen. Het lestarief zal niet worden gerestitueerd.
6. De cursist erkent op de hoogte te zijn van de geldende verkeersregels. Verkeersboetes, zoals
snelheidsovertredingen en door rood rijden, kunnen redelijkerwijs de instructeur niet verweten worden en zijn voor
rekening van de cursist.
7. Na een valpartij of aanrijding beslist de instructeur of de lessen worden hervat of beëindigd. Eén en ander
afhankelijk van letsel en/of schade aan het voertuig.
8. Kosten die voortvloeien uit schade aan helm, kleding en/of schoeisel, accessoires, etc. die zelf meegebracht
zijn en die ontstaan tijdens de rijopleiding zijn voor rekening van de cursist. Schade die ontstaat aan voertuigen,
kleding en lesmaterialen die eigendom zijn van de rijschool zijn voor rekening van de rijschool. Dit geldt niet in het
geval van opzet en/of grove schuld van de leerling.

1. Goede kleding voldoet minimaal aan de volgende eisen:
– Motorlaarzen of schoenen met een stroeve en platte zool;
– Schoeisel dat tenminste de enkels bedekt en beschermt (voor motorkandidaten verplicht en voor
bromfietskandidaten geadviseerd);
– Een broek die de benen volledig bedekt en beschermt;
– Een jas die het bovenlichaam en de armen volledig bedekt en beschermt;
– Handschoenen die de hand en het polsgewricht volledig bedekken en beschermen;
– Goedgekeurde motor integraalhelm of systeemhelm, voorzien van een helmvizier.
10. Handschoenen, jas, broek en helm worden door de rijschool geleverd.
11. De cursist is er zelf verantwoordelijk voor om aan de vereiste kledingvoorschriften te voldoen. De cursist zal
geweigerd worden aan rijlessen te mogen deelnemen indien deze niet de vereiste kleding en schoeisel draagt.
Het lestarief zal hierbij niet worden gerestitueerd.
Privacyverklaring Auto- en Motorrijschool Rijcoach
Via de website www.rijcoach.nl en in de administratie van Auto- en Motorrijschool Rijcoach worden
privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het
belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Wij en de door ons ingeschakelde derden zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen
van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent dat
wij duidelijk vermelden met welk doel wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
Daarnaast proberen we de verzameling van persoonsgegevens te beperken tot die gegevens die nodig zijn voor
de vastgestelde doelen. Ook vragen wij jou eerst om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te
verwerken wanneer dit vereist is. We nemen passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen
en eisen dat ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren jouw recht
om jouw inzage te geven in jouw persoonsgegevens, ze te corrigeren of te (laten) verwijderen.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we precies verzamelen en gebruiken en met
welk doel we dat doen. We raden je aan deze verklaring goed door te lezen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van
de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van deze website, e-rijschool en onze app kun je bepaalde gegevens bij ons achter laten. Dat
kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen deze doordat je een online inschrijfformulier ingevuld hebt. Het
gaat hierbij om:
– Naam en voornaam
– Geslacht
– Adres
– Geboortedatum
– Telefoonnummer(s)
– Emailadres
– Vorderingen op de Instructie vorderingen kaart
– Dieetwensen (voortgezette rijopleidingen)
– Merk, type en kenteken motorfiets (voortgezette rijopleidingen)
Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Om jou de mogelijkheid te bieden om lessen in te boeken in de agenda
– Rijles planning
– Bijhouden van de voortgang van de rijlessen
– De financiële administratie
– On contact met jou op te kunnen nemen om rijlessen te plannen, informeren over producten en diensten welke
aansluiten bij jouw rijopleiding.
– Je te herinneren aan afspraken met de rijschool
– Zorgen voor een goede dienstverlening
Auto- en Motorrijschool Rijcoach verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens die jij verstrekt hebt bij het
invullen van het aanmeldingsformulier en/of bij het aangaan van de overeenkomst.

Bewaartermijn
Jouw gegevens worden bewaard zolang de rijopleiding duurt en tot 7 jaar na het beëindigen daarvan zodat wij
kunnen voldoen aan de wettelijke bewaartermijn van de financiele gegevens en wij contact met je op kunnen
nemen om:
– Te informeren naar de ervaring tijdens de opleiding.
– Te informeren naar interesse in verdere opleidingen.
Verstrekking aan derden
Auto- en Motorrijschool Rijcoach zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de
doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn opgenomen of wanneer dit wettelijk verplicht is, persoonsgegevens
doorgeven aan derde partijen.

Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail een nieuwsbrief toesturen. Bij iedere
communicatie via email wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben om emails van ons te ontvangen. Ook kun je zelf aan ons doorgeven als je geen e-mail meer van ons wil ontvangen.